DỰ ÁN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Mô hình được triển khai tạ 63 tỉnh thành phố nhằm Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, […]

Mô hình được triển khai tạ 63 tỉnh thành phố nhằm Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông qua mở rộng và tăng cường sự tham gia của các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia XHH công tác DS-KHHGĐ.

Bài viết liên quan