Dự án và đối tác

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Ngày đăng: 27/12/2017
Mô hình được triển khai tạ 63 tỉnh thành phố nhằm Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, […]
MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Ngày đăng: 27/12/2017
Mô hình được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố nhằm Đảm sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến […]
Công tác tiếp thị xã hội các PTTT tại Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa (?)

Công tác tiếp thị xã hội các PTTT tại Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa (?)

Ngày đăng: 27/12/2017
Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) luôn được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế XH.