Giới thiệu

Giới thiệu đề án 818

Để bù đắp nguồn ngân sách thiếu hụt cho công tác DS-KHHGĐ thì xã hội hóa (còn gọi là hợp tác công tư -PPP) là một giải pháp có tầm quan trọng đặc biệt, giúp định hướng và đẩy nhanh tiến độ cung cấp PTTT, dịch vụ và hàng hóa SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
Ngày 12 tháng 03 năm 2015, Bộ trưởng Bộ y tế đã Ban hành Quyết định số 818 /QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thaivà dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020”. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đề án sẽ đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy cũng như trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ. Đề án sẽ huy động, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp PTTT. , hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu CSSK của nhân dânn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia..
Xem thêm >>
Giới thiệu

Dự án và đối tác

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Mô hình được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố nhằm Đảm sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện [...]
MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Mô hình được triển khai tạ 63 tỉnh thành phố nhằm Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, [...]

DỰ ÁN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Mô hình được triển khai tạ 63 tỉnh thành phố nhằm Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, […]
MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA CUNG CẤP PTTT, DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA SKSS/KHHGĐ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Mô hình được triển khai tại 63 tỉnh/thành phố nhằm Đảm sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công Chiến […]
Công tác tiếp thị xã hội các PTTT tại Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa (?)

Công tác tiếp thị xã hội các PTTT tại Việt Nam phát huy hiệu quả tối đa (?)

Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) luôn được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế XH.

nhận thông tin của chúng tôi